Deutsch - Englisch

 • Oberstimme - upper part, highest part, top part
 • Obertonreihe - overtone series, overtone row, harmonic series, harmonic row
 • Oktavlage - octave position
 • Oktavparallelen - ovtave parallels, consecutive octavs
 • Oper - opera
 • Ouvertüre - overture

Deutsch - Englisch

 • Parallelbewegung - parallel motion, similar motion
 • Paralleltonart - parallel key, relative key
 • Parameter - parameter
 • Partitur - score
 • Parodie - parody
 • Pause - rest
 • pentatonisch - pentatonic
 • plagal - plagal
 • Plagalschluss - plagal cadence
 • plagiieren - plagiarize
 • Programm-Musik - program music
 • punktiert - dotted

Deutsch - Englisch

 • Quartsextakkord - six-four chord
 • Quintenzirkel - circle of fifths
 • Quintlage - fifth position
 • Quintparallelen - consecutive fifths, parallel fifths, fifths parallels
 • Quintsextakkord - six-five chord, first inversion of the seventh chord
Load More

aaa